Kościół WANG
To wiem, że Bóg jest ze mną. Ps 56,10  
 
Śluby


Wskazówki dla zainteresowanych zawarciem małżeństwa katolickiego w Kościele Ewangelickim WANG
  1. Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymsko-Katolickiego określa tzw. "formę kanoniczną" zawarcia sakramentu małżeństwa, na którą składa się zbiór norm, w jaki sposób, przed kim i w jakim miejscu ma być dokonane wyrażenie tzw. "zgody małżeńskiej", aby zawarcie związku było uznane za ważne. Ponieważ w Kościele Rzymsko-Katolickim małżeństwo jest jednym z 7 sakramentów, również forma jego zawierania jest tak ściśle nadzorowana. Stąd także wynika fakt, że w zasadzie (poza wyjątkowymi sytuacjami - szpital, więzienie itp.) KPK nie przewiduje zawarcia sakramentu małżeństwa poza miejscem świętym (kościołem, kaplicą). Kanon 1118 § 1 określa: "Małżeństwo pomiędzy katolikami lub między stroną katolicką i niekatolicką ochrzczoną winno być zawierane w kościele parafialnym; w innym kościele lub kaplicy może być zawierane za zezwoleniem ordynariusza miejsca lub proboszcza". Prawodawca ma na myśli kaplice i kościoły pod jurysdykcją Kościoła Rzymsko-Katolickiego (własne lub na stałe użytkowane na mocy zawartych porozumień). Natomiast kościoły innych wspólnot byłyby miejscami, o których mowa tamże, w § 2: "Miejscowy ordynariusz może zezwolić na zawarcie małżeństwa w innym odpowiednim miejscu". Stąd wynika, że zawarcie małżeństwa w świątyni innego wyznania chrześcijańskiego domaga się dyspensy od zachowania formy kanonicznej. Nowożeńcy mogą się o nią zwrócić do własnego biskupa diecezjalnego, bezpośrednio, lub za pośrednictwem własnego proboszcza.
  2. Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie się do parafii jednego z narzeczonych, celem przeprowadzenia wszystkich formalności przedślubnych (kurs przedmałżeński, rozmowy przedmałżeńskie, badanie stanu wolnego, czyli tzw. "zapowiedzi"). Prawo pozwala na swobodny wybór parafii narzeczonego lub narzeczonej (Kanon 1115: "Małżeństwa powinny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt (�) Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej."), preferencja parafii narzeczonej jest tylko zwyczajem i nie ma żadnego znaczenia prawnego. W ramach czynności przygotowawczych należy również zwrócić się o dyspensę, o której w pkt. 1. Po dopełnieniu tych formalności proboszcz lub ordynariusz powinien udzielić tzw. licencji na zawarcie małżeństwa w Parafii Rzymsko-Katolickiej Nawiedzenia NMP w Karpaczu - musi to być dokument w formie pisemnej. Od tego momentu nupturienci przechodzą pod jurysdykcję Parafii Rzymsko-Katolickiej w Karpaczu. W ramach przygotowań należy również ustalić, jaki duchowny będzie asystował przy zawarciu małżeństwa: z własnej parafii, miejscowy z Karpacza czy jakiś inny, np. krewny, przyjaciel rodziny itp. Jeśli będzie to ksiądz spoza parafii w Karpaczu (nawet proboszcz czy wikariusz rodzinnej parafii narzeczonych), musi od Ks. Proboszcza z Karpacza otrzymać tzw. delegację do asystowania przy zawarciu małżeństwa, gdyż w momencie wystawienia delegacji do innej parafii jego "władza" wobec narzeczonych ustaje.
  3. Następne kroki podejmuje się w Parafii Nawiedzenia NMP w Karpaczu. Należy zgłosić się do Ks. Proboszcza z licencją i kompletną dokumentacją ze swojej parafii, następnie zwrócić się do ordynariusza miejsca (biskupa legnickiego) o zgodę na zawarcie małżeństwa w kościele Parafii Ewangelickiej (zobacz cytowany wyżej kanon 1118 § 2 oraz kanon 933: "Dla słusznej przyczyny i za wyraźną zgodą ordynariusza miejsca wolno kapłanowi sprawować Eucharystię w świątyni jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej jedności z Kościołem katolickim (�)"). Wystąpić o zgodę może Ks. Proboszcz z Karpacza lub sami zainteresowani. Po otrzymaniu takiej zgody można kontynuować przygotowania do sakramentu małżeństwa i uzgodnić dalsze szczegóły. Ks. Proboszcza z Karpacza należy poinformować, jaki kapłan miałby asystować przy zawarciu małżeństwa (miejscowy czy zaproszony przez narzeczonych), - aby nie zaskoczyć go w ostatniej chwili koniecznością udzielania delegacji.
  4. Po zawarciu sakramentu małżeństwa zostanie ono odnotowane w księgach parafialnych Parafii Rzymsko-Katolickiej Nawiedzenia NMP w Karpaczu. Jeśli małżeństwo jest konkordatowe, należy pamiętać, że zostanie ono zarejestrowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką w USC w Karpaczu. Dlatego zgłaszając się do swojej rodzinnej parafii na przygotowanie przedmałżeńskie narzeczeni winni zwrócić uwagę, aby ich parafia nie wnosiła do aktów z USC żadnych wpisów. Na akcie małżeństwa podpisać się może tylko kapłan asystujący oraz Ks. Proboszcz z Karpacza.
  5. Ponieważ wszystkie formalności mogą trochę potrwać, dobrze byłoby najpierw je rozpocząć (odbyć wstępne rozmowy w swojej parafii i w Karpaczu), a potem pobrać akty z USC, aby nie utraciły ważności.
  6. Jeżeli chodzi o małżeństwo strony katolickiej z ochrzczoną niekatolicką (np. z Kościoła Ewangelickiego), aby małżeństwo było ważne w świetle prawa katolickiego, trzeba również zachować powyższe zasady (zobacz kanon 1117: "Określona wyżej forma powinna być zachowana, jeśli przynajmniej jedna ze stron zawierających małżeństwo została ochrzczona w Kościele katolickim lub została do niego przyjęta i nie odstąpiła formalnym aktem (�)" oraz cytowany wyżej kanon 1118 § 1 i 2). Możliwy jest wtedy ślub przed duchownym katolickim, przy asyście duchownego niekatolickiego.
Oprac. xrk
 
 
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia
 
Księgarnia
     

 

  zł
  Home  |  Parafia  |  Zwiedzanie Kościoła  |  Diakonia Wang  |  Noclegi  |  Koncerty  |  Ryszard Zając  |  Kontakt  |  Archiwum EWT  |  Interreg PL-SN  |  Interreg PL-SN  
© Parafia Ewangelicko-Augsburska WANG w Karpaczu; projekt i wykonanie: Wydawnictwo WARTO.