pl
endeczuahu

Dofinansowania z Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że Parafia Ewangelicko – Augsburska Wang, po raz kolejny stała się Beneficjentem dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Dnia 13. listopada 2017 r., w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Ksiądz Proboszcz Edwin Pech podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów należących do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang” (nr RPDS.03.03.03-02-0003/16-00).

Całkowita wartość projektu to 779 895,37 pln, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), wyniesie: 456 759,79 pln (85% kosztów kwalifikowalnych).

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Schemat nr 3.3 A „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej i obejmuje prace termomodernizacyjne w obrębie:

Domu Parafialnego w Karpaczu, położonego przy ul. Na Śnieżkę 8,
Budynku należącego do Parafii, położonego przy ul. Wilcza 24 w Karpaczu oraz
Budynku należącego do Parafii, położonego w Sosnówce, przy ul. Liczyrzepy 11.
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej tychże budynków.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację wskaźnika efektywności energetycznej, czyli zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej szacunkowo o 71,53%.

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne przewidziane w audytach energetycznych dla ww budynków, tj. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu/stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., c.w.u., źródeł ciepła, w tym również wdrożenie systemów zarządzania energią, zintegrowanie z istniejącymi instalacjami solarnymi. Szczegółowy zakres prac uwarunkowany jest charakterystyką poszczególnych obiektów i sposobem ich obecnego i przyszłego funkcjonowania.

Najważniejszymi mierzalnymi efektami projektu będą:

– powierzchnia poddana termomodernizacji: 1326,25 m2,

– efektywność energetyczna, czyli zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych średnio dla całego projektu na poziomie 71,53%,

– szacowanych spadek emisji gazów cieplarnianych (liczony na podstawie bezpośredniego efektu ekologicznego wg wskaźnika spadku emisji CO2) wyniesie ok. 506 277 548,59Mg/rok,

– redukcja CO2 oraz pyłów PM10 dla całego projektu kształtuje się na poziomie średnio: 77,31%.

Ponadto projekt będzie miał realny wpływ na inne środowiskowe, gospodarcze i społeczne aspekty w tym:
– poprawę jakości powietrza w regionie oddziaływania inwestycji,

– zachowanie jakości środowiska na niezmienionym poziomie dla obecnych i przyszłych pokoleń,

– zachowanie i/lub poprawę jakości walorów turystycznych obszaru jeleniogórskiego,

-zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery – realizacja celów strategicznych na poziomie europejskim, komfort życia mieszkańców, komfort dla turystów, ochrona flory i fauny,

– większy komfort dla użytkowników, m.in. poprzez zmniejszenie strat ciepła budynków, poprawę bezpieczeństwa i jakości funkcjonowania budynków, automatyzacja i optymalizacja zarządzania energią w budynkach, optymalizacja kosztów utrzymania obiektów.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 31.12.2018r.

Parafia posiada potrzebną dokumentację do realizacji robót.

W grudniu 2017 r. oraz w styczniu 2018 r. wyłoniono wykonawców robót i usług zaplanowanych prac oraz podpisano stosowne umowy.

Zapraszamy na naszą stronę www.wang.com.pl

Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach prac w projekcie.

Z poważaniem,

Ks. prob. Edwin Pech

Aktualne fotografie oraz relacja z postępu prac:

https://www.facebook.com/pg/kosciolwang/photos/?tab=album&album_id=1678343305545803

https://www.facebook.com/pg/kosciolwang/photos/?tab=album&album_id=1637025343010933

Karpacz – Dom Parafialny i ul. Wilcza, Sosnówka:

Zakończenie prac: zobacz pdf

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com