cz
plendeuahu

Regulamin

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Przelewy24 na rzecz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wang

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.wang.com.pl poprzez operatora płatności Przelewy24.
 2. Strona internetowa http://www.wang.com.pl jest administrowana przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Wang, z siedzibą Na Śnieżkę 8, 58-540 Karpacz, NIP: 611-16-70-557 zwaną dalej Parafią.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24.
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Przelewy24.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie http://www.wang.com.pl wybrać cel i wysokości darowizny, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknąć ikonę „Przelewy24” w celu przekierowania do serwisu Przelewy24.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.
 10. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Przelewy24 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Przelewy24  w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Przelewy24.
 11. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Przelewy24 przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.
 12. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
  – Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang w Karpaczu, ul. Na Śnieżkę 8, działająca na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Dz.U. nr 73, poz.323 z późniejszymi zmianami).
  – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Parafii jest ks. Edwin Pech – Proboszcz Parafii, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: wang@wang.com.pl lub na adres siedziby Parafii.
  – Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez firmę Przelewy24.
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów:
  1 – realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Parafii;
  2 – realizacji uzasadnionego interesu Parafii; uzasadnionym interesem Parafii jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych przez Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzeniem należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  – Korzystanie z płatności online przez Przelewy24 jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
  – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celów.
  – Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1 – w zakresie celu wskazanego w pkt 4a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);
  2 – w zakresie celu wskazanego pkt 4b) – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
  – Odbiorcą udostępnionych przez Państwa danych jest Parafia. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Kościołowi obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  – W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1 – prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych,
  2 – prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
  3 – każdy darczyńca ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: wang@wang.com.pl. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 mogą składać reklamacje dotyczące Usługi Płatności Przelewy24, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem Przelewy24, o którym mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu. Reklamacje można składać w formie:
  – pisemnej – osobiście w siedzibie Przelewy24 oraz przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
  – ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: +48 12 688 26 00 albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Przelewy24;
  – elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: bok@przelewy24.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.przelewy24.pl
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

© 2024: Kościół WANG | návrh a implementace: wiredot.com