ua
plendeczhu

Regulamin wypożyczalni

 1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego funkcjonuje w ramach Statutowej działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang w Karpaczu.
 2. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa wypożyczenia pod nazwą „Karta wypożyczenia” zawarta pomiędzy Pożyczającym (pacjentem lub osobą go reprezentującą) a Wypożyczającym tj. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang reprezentowanym przez pracownika wypożyczalni.
 3. Warunkiem wypożyczenia określonego sprzętu jest przedstawienie dowodu osobistego oraz informacji o numerze NIP osoby pożyczającej sprzęt.
 4. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego wypożycza sprzęt odpłatnie na czas określony w „Karcie wypożyczenia” zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Dodatkowo Wypożyczający w momencie wypożyczenia sprzętu pobiera jednorazowo kaucję zwrotną w wysokości ustalonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Celem ustalenia kaucji jest zdopingowanie Pożyczającego do dbałości o stan techniczny sprzętu oraz do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Czynsz za wypożyczenie sprzętu ustalony w cenniku stanowi opłatę miesięczną płatną za każdy kolejny miesiąc wypożyczenia, bez względu na liczbę dni faktycznego korzystania ze sprzętu.
  Zwrot sprzętu winien nastąpić nie później niż do trzech dni od daty wygaśnięcia umowy wypożyczenia.
 7. Brak zwrotu wypożyczonego sprzętu do 30 dni od daty wygaśnięcia umowy wypożyczenia spowoduje powstanie zobowiązania Pożyczającego wobec Wypożyczającego w wysokości wartości wypożyczonego sprzętu.
 8. W przypadku, gdy Pożyczający pragnie przedłużyć czas wypożyczenia zobowiązany jest on zawiadomić o tym zamiarze Wypożyczającego nie później niż do ostatniego dnia terminu wypożyczenia określonego w „Karcie wypożyczenia” i wpłacić na Jego konto kolejny czynsz. Fakt ten automatycznie przedłuży umowę.
 9. Odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt ponosi wobec Wypożyczającego Pożyczający. Jej zabezpieczeniem jest kaucja zwrotna.
 10. Odpowiedzialność materialna nie dotyczy normalnego zużycia sprzętu wskutek właściwej jego eksploatacji.
 11. Pożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczony sprzęt do wysokości wartości sprzętu określonej w „Karcie wypożyczenia”. Podpisanie „Karty wypożyczenia” przez Pożyczającego jest równoznaczne z akceptacją ustalonej wartości sprzętu. W przypadku uszkodzenia sprzętu pobrana kaucja jest przeznaczona na jego naprawę.
 12. Zmiana użytkownika sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Wypożyczającego poprzez podpisanie aneksu do umowy.
 13. Wypożyczający oświadcza że wypożyczany sprzęt jest sprzętem w pełni sprawnym technicznie bez gwarancji oraz że nie prowadzi serwisu wypożyczanego sprzętu.
 14. Nie respektowanie przez Pożyczającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy wypożyczenia i do odebrania wypożyczonego sprzętu.

Informacje dodatkowe:

 1. Wypożyczający dopuszcza możliwość zmniejszenia opłaty miesięcznej za wypożyczenie sprzętu oraz kaucji zwrotnej na wniosek Pożyczającego, w przypadku stwierdzenia rzeczywiście trudnej sytuacji materialnej osoby korzystającej ze sprzętu.
 2. Wysokość kwot ujętych w cenniku jest zależna od stanu technicznego wypożyczanego sprzętu.
 3. Upust od ceny ujętej w cenniku stosuje się do sprzętu o znacznym stopniu zużycia.
 4. Wypożyczający sprzęt zastrzega sobie prawo dochodzenia długu z tytułu zaległości w płaceniu czynszu za wypożyczenie sprzętu w drodze postępowania sądowego, a także zgłoszenia dłużnika do Centralnego Rejestru Dłużników.

W imieniu Rady Parafialnej
Ks. prob. Edwin Pech

© 2024: Kościół WANG | розробка та реалізація: wiredot.com