ua
plendeczhu

2 niedziela w Adwencie

6 grudnia 2020

06.12.2020 r. – 2 niedziela w Adwencie

„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Łk 21,28

 

  1. Dziś, w 2. Niedzielę Adwentu, o godzinie 15.50 w programie 3 TVP, odbędzie się retransmisja nabożeństwa z kościoła św.  Jana w Pile. Kazanie wygłosi ks. Tomasz Wola. Zapraszamy do uczestniczenia.
  2. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów, pragną je wyznać, otrzymać odpuszczenie i przyjąć ciało i krew Jezusa Chrystusa.

Rada Parafialna ustaliła następujący sposób udzielania Komunii Świętej: duchowny przed rozpoczęciem dystrybucji dezynfekuje dłonie.  Wierni podchodzą najpierw do stolika znajdującego się przy ambonie i dezynfekują dłonie, następnie klęczą lub stoją przed ołtarzem i przyjmują opłatek na dłoń. Następnie zamaczają opłatek w winie, w kielichu trzymanym przez duchownego.

  1. W związku zakazem spotkań tradycyjne spotkanie przy kawie i herbacie w Domu Parafialnym nie odbędzie się.
  2. Zachęcamy do zakupienia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy, Kalendarza Ewangelickiego wraz z „Biblią, na co dzień” oraz kalendarza ściennego z Diakonatu EBEN – EZER a także zamówienia prenumeraty na Zwiastun w roku 2021.
  3. Zdajemy sobie sprawy z tego, że sytuacja finansowa u wielu Rodzin jest bardzo trudna. Bardzo dziękuję w imieniu Rady Parafialnej, że w czasie pierwszego etapu pandemii wielu Parafian wpłaciło z góry składkę kościelną oraz złożyło ofiarę, wspierając Parafie w trudnym okresie. Zwracamy się, jak co roku, z prośbą do Parafian o zapłacenie składki parafialnej za bieżący rok do końca grudnia 2020 r.

Zgodnie z Regulaminem Parafialnym każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić, co najmniej 1% jego dochodu. W szczególnych okolicznościach Rada Parafialna może zwolnić z płacenia składki kościelnej członka Parafii wyłącznie na jego wniosek i na okres nie dłuższy niż jeden rok. Podstawą zwolnienia ze składki może być trudna sytuacja materialna spowodowana utratą pracy lub zdarzeniem losowym. Kolejny raz członek Parafii może wystąpić o zwolnienie z obowiązku płacenia składek z przyczyn innych niż w pierwotnym wniosku. Uczniowie i studenci zwolnieni są z płacenia składek do czasu zakończenia studiów w terminie oraz przed ukończeniem 25 roku życia. Przy zwolnieniu studenta z płacenia składki obydwie przesłanki będą rozpatrywane łącznie.

W liście do Galacjan czytamy: przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary(Ga 6, 10).

Zachęcamy do wsparcia naszego Kościoła i Parafii. Zgodnie z naszym prawem kościelnym 7% otrzymanej składki przekazujemy na cele ogólnokościelne, w tym na dofinansowanie działalności Parafii dotowanych oraz 3 % na dofinansowanie Parafii działających w naszej Diecezji oraz organizowanie ewangelizacji, rekolekcji i utrzymanie biura diecezjalnego.

Na tablicy ogłoszeń w Domu Parafialnym znajduje się tabela, która może pomóc w wyliczeniu 1% składki parafialnej od dochodu rocznego. Do obliczenia składki parafialnej należy wziąć pod uwagę sumę otrzymanych przez danego Parafianina środków pieniężnych ze wszystkich źródeł w danym roku kalendarzowym.

Każda wpłacona kwota, będąca „wyrazem hojności”, na pewno przyniesie nam błogosławieństwo, zgodnie ze słowami zapisanymi w 2 liście do Koryntian: „ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,5-10).

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | розробка та реалізація: wiredot.com